Kindcentrum

Missie/visie

Missie

De Aventurijn zorgt door middel van opvang, onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning voor kinderen van 0 tot 12 jaar voor een doorgaande ontwikkelingslijn, waarbij kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar we ze voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.


`Samen sterk voor later`

Visie

Onze visie op ontwikkeling van kinderen bestaat uit een aantal pijlers:

Betekenisvol ontwikkelen

We creëren een leeromgeving waar een grote passie en betrokkenheid is bij zowel leerlingen als leerkrachten, waar passend onderwijs wordt geboden, waar talenten zich kunnen ontwikkelen en het leren betekenisvol en duurzaam is met hoge opbrengsten. We kiezen er bewust voor om te werken rondom thema’s waarbij vakken in samenhang aangeboden worden. Door de vakken binnen een thema aan te bieden, scheppen we ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld.

Doorgaande lijn

Het pedagogisch beleid is gericht op het stimuleren van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van de kinderen. Alle medewerkers in het kindcentrum handelen hiernaar. Een goede sfeer en een positief werkklimaat in de groepen is de basis waaruit we werken. Orde, rust, regelmaat en persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk voor de concentratie en de ontplooiingsmogelijkheden van onze leerlingen.

Identiteit

De Aventurijn is dé plek waar kinderen en volwassenen met verschillende levensbeschouwelijke achtergrond elkaar ontmoeten, met en van elkaar leren en leven. De Aventurijn biedt een ruimte waarin kinderen leren om positief en respectvol om te gaan met de diverse maatschappelijke en levensbeschouwelijke verschillen die ze in de huidige maatschappij zeker zullen tegenkomen. Onder het kopje `School` bij `Identiteit` kunt u lezen hoe we het ontmoetingsonderwijs in de praktijk vormgeven.

Persoonlijke ontwikkeling

We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. In de maatschappij ligt de nadruk steeds meer op het individu en prestaties. In ons kindcentrum zoeken we een goede balans.
We maken de kinderen bewust van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en leren ze betrokkenheid en respect te tonen naar de ander en de omgeving. Het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten, die van anderen kennen en deze waarderen, zijn belangrijke doelen waaraan we werken.

Duurzaamheid

Wij vinden morgen net zo belangrijk als vandaag. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk aspect van ons onderwijs. Op De Aventurijn bereiden we de kinderen voor op de toekomst, hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de leerling uit te groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij. Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten en duurzaamheid. Zo leren we al vanaf de allerjongste kinderen om papier, gft-, plastic en restafval te scheiden.

Zelfstandigheid stimuleren

Heel belangrijk voor het leerproces op school is dat wij kinderen de ruimte geven om te groeien in zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het opvoeden tot zelfsturing is allereerst een pedagogisch hoofddoel en verder ook een voorwaarde om onderwijs en zorg op maat te kunnen organiseren voor kinderen.

Planmatige zorg

In de klas bieden we planmatig speciale begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben. Het gaat daarbij om tijdige signalering van risico’s en om effectieve hulp via een handelingsplan of groepsplan. We willen preventief denken en handelen door vroegtijdige signalering van risico’s en door goede afspraken over de leerlijnen binnen de school.

Investeren in vakbekwaamheid

Houding en gedrag van leerkrachten zijn de belangrijkste succesfactoren voor goed onderwijs. We hebben daarom blijvende aandacht voor de verdere ontwikkeling van onze vakbekwaamheid in onze school.

Werken in een professioneel team

Goed onderwijs is het resultaat van samenwerking in teamverband. Vanuit een open en professionele houding. We ondersteunen elkaar, geven feedback, dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgen samen voor een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod en de zorg voor de kinderen.

Goede samenwerking met ouders

We geven heldere informatie aan ouders over onze onderwijsvisie, het onderwijsaanbod, de manier van werken en de resultaten van de leerlingen. Via ouderavonden, persoonlijke gesprekken en het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Samen werken we aan goed onderwijs!

In de informatiegids kunt u de volledige tekst over onze missie en visie lezen.