Missie en visie

Waar wij voor staan

Onze missie

Ons kindcentrum is een ontmoetingsplaats voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar we door opvang, onderwijs, opvoeding en ontspanning een toonaangevende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen weten zich bij ons gezien en gekend: ze zijn welkom.

Verschillende geloven en overtuigingen ontmoeten elkaar op ons kindcentrum waarbij begrip en respect voor elkaar erg belangrijk zijn.

We zorgen door een passend aanbod bij de ontwikkelbehoefte van elk kind voor een doorgaande ontwikkellijn.

Zelfredzaam met vertrouwen in zichzelf

Na twaalf jaar op de Aventurijn zijn onze kinderen, naast dat ze optimale leerresultaten behaald hebben, zelfredzaam en zelfstandig, hebben ze vertrouwen in zichzelf, hebben ze een rijk arsenaal aan leerervaringen, zijn ze maatschappelijk betrokken en hebben ze inzicht in hun eigen leerproces. Onze missie: na twaalf jaar op ons kindcentrum zijn/kunnen/hebben onze kinderen:

 • Optimale leerresultaten behaald: vaardigheden en kennis op diverse vak- en vormingsgebieden.
 • Zelfredzaam en zelfstandig: onze kinderen hebben zich sociale vaardigheden eigen gemaakt waarmee zij zich kunnen redden in verschillende situaties.
 • Een rijk arsenaal aan leerervaringen waardoor kennis en vaardigheden in verschillende contexten toegepast kunnen worden.
 • Vertrouwen in zichzelf en weten hoe ze kunnen vertrouwen op anderen.
 • Inzicht in en verantwoordelijk voor het eigen leerproces: wat kan ik goed, wat moet ik nog leren en in staat om (onder begeleiding) keuzes in het leren te maken.
 • Maatschappelijk betrokken: onze kinderen hebben een luisterend oor, helpen elkaar, werken samen en denken en doen actief mee.
Kortom, we willen het volgende bereiken: `Samen sterk voor later`.

Onze visie: waar wij voor gaan

Ons kindcentrum is voor ons een plek waar kinderen de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. We werken met enthousiasme, vanuit gezamenlijke en individuele deskundigheid aan een doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen en in hetzelfde pedagogisch klimaat. We stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige persoonlijkheden die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Onze pedagogische visie

De Aventurijn is dé plek waar kinderen en volwassenen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden elkaar ontmoeten, waar kinderen leren om positief en respectvol om te gaan met de diverse maatschappelijke en levensbeschouwelijke verschillen die ze in de huidige maatschappij zeker zullen tegenkomen.

 • Ons kindcentrum wil een voorbeeld zijn: we laten zien hoe mensen positief met elkaar om kunnen gaan. We zijn ervan overtuigd dat een kind vertrouwen en aandacht nodig heeft van zijn omgeving om zichzelf in allerlei opzichten optimaal te kunnen ontwikkelen.
 • Kinderen voelen zich thuis, doordat ze door ons gezien en gehoord worden en zich gekend weten. We zorgen voor een leer-, werk- en speelklimaat waarin we aandacht en respect hebben voor elkaar.
 • Een goede sfeer en een positief werkklimaat in de groepen is de basis waaruit we werken: orde, rust, regelmaat en persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk voor de concentratie en de ontplooiingsmogelijkheden van onze leerlingen.

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en we investeren in cognitieve, creatieve én sociaal-emotionele vaardigheden.

 • De aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden omvat onder meer het stimuleren van zelfstandigheid, het aanleren van waarden en normen en het leren omgaan van het kind met eigen emoties.
 • We begeleiden de kinderen bij het zich bewust worden van hun eigen identiteit en stimuleren een positieve levenshouding.
 • We maken de kinderen bewust van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en leren ze betrokkenheid en respect te tonen naar de ander en de omgeving.
 • We leren kinderen omgaan met teleurstelling of verlies en vieren successen met elkaar. Kinderen worden bij ons mede-eigenaar van hun leerproces: het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten, die van anderen kennen en deze waarderen, zijn belangrijke doelen waaraan we werken.

We volgen kinderen goed om zo te kunnen aansluiten bij hun volgende stap in hun ontwikkeling. Gedurende de dag zorgen we voor een sluitend dagarrangement waarbij kinderen een soepele overgang ervaren van opvang naar school en vice versa.

Onze didactische visie

Binnen ons kindcentrum stemmen we onze programma’s en de overdracht zodanig op elkaar af dat er een doorgaande lijn voor kinderen ontstaat. Hierdoor realiseren we een naadloze overgang van de kinderopvang en de peutergroep naar de basisschool.

 • Ouders en kinderen merken de doorgaande lijn onder meer door de gezamenlijke inhoudelijke thema’s en projecten die voortdurend als een rode draad door ons kindcentrum lopen.
 • Door het thematisch werken laten we de kinderen kennismaken met en oriënteren op de wereld. We streven ernaar de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van kinderen vast te houden en te stimuleren.
 • De zorg voor natuur en milieu is een belangrijk aspect dat we kinderen meegeven binnen ons kindcentrum.

We bieden de kinderen de mogelijkheden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op cognitief, creatief én sociaal-emotioneel gebied.

 • Een stevige basis op het gebied van taal en rekenen vinden we belangrijk. Dat vraagt om goede instructiestrategieën door leerkrachten, het gezamenlijk analyseren en interpreteren van de voortgang en resultaten van de kinderen en daar vervolgens het onderwijs op laten aansluiten.

In ons kindcentrum werken we voornamelijk met leeftijdsgroepen.

 • Binnen de groep maakt ieder kind zijn eigen ontwikkeling door, vanuit zijn eigen talenten en onderwijsbehoeften.
 • Onze professionals organiseren het aanbod aan de groep zo dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen kinderen en elk kind zoveel mogelijk ondersteund wordt in zijn of haar ontwikkelingsbehoefte om te komen tot optimale leerresultaten.
 • Onze medewerkers stimuleren de kinderen om het maximale te halen uit hun capaciteiten, interesses en talenten. Belangrijk daarbij is het om de kinderen mede-eigenaar te maken van het leerproces.

Wij willen dat alle leerlingen in ons kindcentrum de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. We kijken gericht naar beleid wat werkt, in plaats van beleid wat gangbaar is. Uiteraard zijn er grenzen aan onze mogelijkheden om zorg en aandacht te bieden. Meer hierover leest u bij de pagina 'Passend onderwijs'.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs