Welkom op De Aventurijn!

Je hoort erbij

Welkom is een belangrijk woord voor ons! Elk mens heeft de natuurlijke behoefte om erbij te horen, om zich betrokken te voelen, om zich geborgen en veilig te voelen. Elk kind heeft geborgenheid nodig. Van u als ouder, maar ook van degene die op de opvang of op school voor ze zorgt. Het is belangrijk dat kinderen zich geliefd en gekend weten. Het geeft een gevoel van basiszekerheid en basisveiligheid: ik mag er zijn. Vanuit die visie zorgen wij ervoor dat elk kind en elke ouder zich welkom voelt op de Aventurijn.

Integraal

Ons Integraal kindcentrum biedt u het gemak van onderwijs, peuterwerk en kinderopvang onder één dak. Het belangrijkste voordeel? Ons handelen is gebaseerd op dezelfde visie op kinderen en hun ontwikkeling. Van daaruit stemmen we onze programma’s en begeleiding op elkaar af, zodat kinderen van 0 tot 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Vertrouwde gezichten

Doordat we een Integraal kindcentrum zijn, komen kinderen pedagogisch medewerkers tijdens schooltijd en leerkrachten na schooltijd tegen. Bovendien is er veel persoonlijk contact tussen ouders en team. Daardoor is ons kindcentrum een vertrouwde plek, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Respectvol ontmoeten

De Aventurijn is een plek waar kinderen en volwassenen met verschillende levensbeschouwelijke achtergrond elkaar ontmoeten, met en van elkaar leren en samen leven. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien en ervaren we als een bron van inspiratie. We begeleiden de kinderen bij het zich bewust worden van hun eigen identiteit en stimuleren een positieve levenshouding.

We sluiten aan bij het kind

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en we investeren in cognitieve, creatieve én sociaal-emotionele vaardigheden. Een stevige basis op het gebied van taal en rekenen vinden we belangrijk. De aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden omvat onder meer het stimuleren van zelfstandigheid, het aanleren van waarden en normen en het leren omgaan van het kind met eigen emoties. Onze professionals organiseren het aanbod aan de groep zo dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen kinderen en elk kind zoveel mogelijk ondersteund wordt in zijn of haar ontwikkelingsbehoefte om te komen tot optimale leerresultaten. We volgen kinderen goed om zo te kunnen aansluiten bij hun volgende stap in hun ontwikkeling. Gedurende de dag zorgen we voor een sluitend dagarrangement waarbij kinderen een soepele overgang ervaren van opvang naar school en vice versa.

Groene omgeving

De Aventurijn ligt middenin de groene wijk Griffioen. Onze groene pleinen zijn voorzien van veel gras, struiken, bomen, wilgentunnels, schelpenpaadjes en zand. Naast verschillende speeltoestellen zijn er een speelheuvel met tunnel, een waterbaan en buitenklassen waar kinderen buiten les kunnen krijgen. Er wordt ook gezaaid, geteeld en geoogst! Allerlei kruiden, groenten en fruit worden gebruikt in de kooklessen. En natuurlijk wordt er getuinierd om samen te zorgen voor een goed onderhouden schoolplein. Wij zijn ervan overtuigd dat een groen schoolplein het spel van de kinderen bevordert en de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt. Het schoolplein is niet alleen een plek voor kinderen onder schooltijd. Ook na schooltijd mogen kinderen op ons plein spelen.

Van harte welkom!

Er valt nog veel meer te vertellen over ons kindcentrum. U kunt kunt hierover een heleboel lezen op deze website. Wilt u persoonlijk met ons kennismaken? Belt u dan 0118-650214 voor het maken van een afspraak. Mailen kan ook: aventurijn@onzewijs.nl.

Kom gerust eens bij ons kijken: u bent van harte welkom!

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs