De kindcentrumraad

Meedenken over beleid

Kindcentrumraad

De kindcentrumraad behartigt de belangen van ouders en kinderen binnen De Aventurijn. Het doel van de kindcentrumraad is openheid en onderling overleg binnen het Kindcentrum te bevorderen. Binnen de raad wordt zowel de medezeggenschap van ouders en personeel opgenomen zoals deze beschreven is in de Wet Medezeggenschap op School als de belangenbehartiging van ouders met kinderen in de kinderopvang volgens de Wet op de Kinderopvang.

  • De kindcentrumraad bespreekt onder meer het beleid voor het kindcentrum.
  • Er worden besluiten genomen ten aanzien van onder meer de informatiegids, de schoolbegroting, het overblijven, sponsoring en ouderparticipatie.

Tevens heeft de raad adviesrecht op het pedagogisch werkplan, activiteiten die gepland worden in de groepen 0-4 jarigen, voeding, huisvesting en veiligheid. De kindcentrumraad heeft naast de formele taken ook een belangrijke klankbordfunctie.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast een medezeggenschapsraad op elke school, zijn er ook ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs. In die raad worden schooloverstijgende zaken besproken. Locatieoverstijgende zaken betreffende de kinderopvang worden op centraal niveau besproken met de directie van Stichting Kinderopvang Walcheren.

U kunt de kindcentrumraad mailen via kcrdeaventurijn@onzewijs.nl

20190923 Kindcentrumraad

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs