Verzekering

Als er schade ontstaat

Ongevallenverzekering

Onze school heeft een schoolongevallenverzekering. De verzekering biedt zowel de school zelf, als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren, evenementen in schoolverband en ook gedurende een uur hiervoor en hierna of zoveel als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde activiteiten vergt.

Wettelijke aansprakelijkheid

De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het meenemen van ‘kostbaarheden’ (telefoons, tablets en dergelijke) geschiedt op eigen risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vermissing of beschadiging. Uitdrukkelijk vermelden wij dat u aan bovenstaande informatie geen enkel recht kunt ontlenen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs