Contacten met ouders

Contact en uitwisselen

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en ouders. Een goede sa­menwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en hun ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede, fijne school ma­ken we met elkaar!

Informatiebrief

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een informatiebrief met daarin allerlei inhoudelijke informatie over het onderwijs in de groep van uw kind en ook praktische informatie. De ouders van de groepen 1, 2 en 3 worden op school uitgenodigd voor een avond waarbij de leerkrachten de informatie met u bespreken.
Via Parro (een app voor ouders) houdt de leerkracht u gedurende het schooljaar met foto’s en tekst op de hoogte van de gebeurtenissen en activiteiten in de klas.

Kennismakingsgesprek

Enkele weken na de start van het schooljaar wordt u samen met uw kind op school uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

Kijkweek

In november organiseren we een Kijkweek. U kunt in deze week een dagdeel meedraaien in de groep van uw kind.

Driehoeksgesprekken

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind, zijn er elk schooljaar minimaal drie (vaste) contactmomenten: in november, februari/maart en in juni. Tijdens deze driehoeksgesprekken praten uw kind, de leerkracht en u zelf over de ontwikkeling van uw kind.

U hoeft niet tot de driehoeksgesprekken te wachten, als zich een situatie voordoet, waarover u meer wilt weten of zeggen. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Voor groep 8 is er in principe geen oudergesprek meer aan het einde van
het schooljaar en is het adviesgesprek in februari/maart.

Gescheiden gezinnen

Wanneer een kind gescheiden ouders heeft, hebben beide ouders recht op informatie over hun kind. De school zal deze informatie op verzoek aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe recht op dezelfde informatie. De ouder moet daar wel zelf om vragen. Vanwege onze neutrale positie heeft het onze voorkeur om beide ouders op hetzelfde moment te informeren. Mocht u niet beiden tegelijk kunnen komen en toch graag op de hoogte gehouden worden, dan zal er in overleg met de school een oplossing worden gezocht.

En meer....

Naast de oudergesprekken nodigen we ouders bijvoorbeeld uit om tijdens de Kinderboekenweek het werk van de kinderen te komen bekijken of bij vieringen aanwezig te zijn.
Daarnaast doen we regelmatig een beroep op ouders om kinderen te begeleiden bij bepaalde activiteiten of voor hand- en spandiensten.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs