Ouderbetrokkenheid

Samen de schouders eronder

Wij vinden het van wezenlijk belang dat er een hoge mate van verbondenheid tussen school en ouders is. Dit leidt namelijk tot een positief effect op het functioneren van leerlingen: de schoolprestaties verbeteren en de werkhouding van kinderen wordt positief beïnvloed.

Uiteraard hebben we nauw contact met ouders als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast kunnen ouders op diverse wijzen participeren in schoolse zaken. Hieronder leest u daar meer over.

De kindcentrumraad

De kindcentrumraad behartigt de belangen van ouders en kinderen binnen de Aventurijn. Het doel van de kindcentrumraad is openheid en onderling overleg binnen ons kindcentrum te bevorderen. Binnen de raad wordt zowel de medezeggenschap van ouders en personeel opgenomen zoals deze beschreven is in de Wet Medezeggenschap op School als de belangenbehartiging van ouders met kinderen in de kinderopvang volgens de Wet op de Kinderopvang.

De kindcentrumraad bespreekt onder meer het beleid voor het kindcentrum. Er worden besluiten genomen ten aanzien van onder meer de informatiegids, de schoolbegroting, het overblijven, sponsoring en ouderparticipatie.

Tevens heeft de raad adviesrecht op het pedagogisch werkplan, activiteiten die gepland worden in de groepen 0-4 jarigen, voeding, huisvesting en veiligheid. De kindcentrumraad heeft naast de formele taken ook een belangrijke klankbordfunctie.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Onze Wijs, worden alle scholen van de Stichting vertegenwoordigd. In die raad worden schooloverstijgende zaken besproken. Locatieoverstijgende zaken betreffende de kinderopvang worden op centraal niveau besproken met de directie van Stichting Kinderopvang Walcheren.

De klankbordgroep

De klankbordgroep komt drie keer per jaar samen met de directeur en een aantal teamleden bijeen voor een informeel overleg. Wij vinden het als team goed om te weten wat er onder ouders leeft en hoe ouders denken over bepaalde schoolse zaken.

De klankbordgroep biedt ouders gelegenheid om mee te denken en gehoord te worden, oftewel we stemmen gedachten en verwachtingen met elkaar af.

De directeur kan ouders om feedback vragen op diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld de veiligheid en het welbevinden van de kinderen, de communicatie tussen school en ouders, de hygiëne en schoonmaak op school, betrokkenheid en rol van ouders, ouderavonden, traktatiebeleid, enzovoorts. Ouders kunnen zelf ook groepsoverstijgende onderwerpen inbrengen in het overleg. Alle ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven op zitting te nemen in de klankbordgroep. We streven ernaar dat alle jaargroepen van de school vertegenwoordigd zijn.

De klassenouders

Elke groep heeft een of meerdere klassenouders. Een klassenouder fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen de leerkracht en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden als een schoolontbijt of de verjaardag van de leerkracht.

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie, bestaande uit ouders en een teamlid, bereidt de feesten voor of ze helpt met de uitvoering ervan samen met de teamleden.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs