Basisschool

Informeren van ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Een goede sa­menwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en hun ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede, fijne school ma­ken we met elkaar! Met vragen over de gang van zaken op school of in geval van specifieke vragen over uw kind kunt u altijd terecht bij de leerkracht. U kunt na schooltijd even langslopen, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken.

Aanmelding van nieuwe leerlingen
Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind dan kunt u een afspraak maken voor een in­ takegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur over onze school en kunt u ook eventu­ele vragen stellen. Verder krijgt u een rondleiding door de school, zodat u de sfeer kunt proeven. Na afloop van het intakegesprek ontvangt u een aanmeldformulier, waarmee u uw kind bij onze school kunt aanmelden.

Plaatsing bij tussentijdse toelating
Bij tussentijdse plaatsing wordt er contact opge­nomen met de vorige school. Dit gebeurt telefo­nisch. Op basis van de informatie van de vorige school, bepalen wij of wij als school de middelen en mogelijkheden hebben om uw kind op gepas­te wijze te begeleiden. Wanneer wij denken dat dit inderdaad het geval is, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De vorige school geeft bij het verlaten van de school een onderwijskundig rapport mee. Daarin staat met welke methoden er is gewerkt en hoe ver uw kind is gevorderd. Het onderwijskundig rapport wordt rechtstreeks opgestuurd naar de nieuwe school of bereikt ons via de ouders van de nieuwe leerling.

Contacten met de ouders
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een informatiebrief met daarin allerlei inhoudelijke informatie over het onderwijs in de groep van uw kind en ook praktische informatie. De ouders van de groepen 1, 2 en 3 worden op school uitgenodigd voor een avond waarbij de leerkrachten de informatie met u bespreken.
Enkele weken na de start van het schooljaar wordt u op school uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

In maart organiseren we een Kijkweek. U kunt in deze week een dagdeel meedraaien in de groep van uw kind.

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind, zijn er elk schooljaar drie contactmomenten: in november, februari/maart en in juni. Dit laatste moment in juni is facultatief. Tijdens de contactmomenten stelt de leerkracht u op de hoogte over de ontwikkeling van uw kind. Dat betekent niet, dat u tot de ouderavonden hoeft te wachten, als zich een situatie voordoet, waarover u meer wilt weten of zeggen. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Voor groep 8 is er in principe geen oudergesprek meer aan het einde van het schooljaar en is het adviesgesprek in februari/maart.

Wanneer een kind gescheiden ouders heeft, hebben beide ouders recht op informatie over hun kind. De school zal deze informatie op verzoek aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe recht op dezelfde informatie. De ouder moet daar wel zelf om vragen. Vanwege onze neutrale positie heeft het onze voorkeur om beide ouders op hetzelfde moment te informeren.

Mocht u niet beiden tegelijk kunnen komen en toch graag op de hoogte gehouden worden, dan zal er in overleg met de school een oplossing worden gezocht.

Naast de oudergesprekken nodigen we ouders bijvoorbeeld uit om tijdens de Kinderboekenweek het werk van de kinderen te komen bekijken of bij vieringen aanwezig te zijn.

Bovendien doen we regelmatig een beroep op ouders om kinderen te begeleiden bij bepaalde activiteiten of voor hand- en spandiensten.

Website
Onze school heeft een eigen internetsite. De web­site wordt regelmatig up­-to-­date gemaakt. U vindt er onder andere foto’s van activiteiten die hebben plaatsgevonden, de belangrijke data van dit schooljaar en infor­matie van de kindcentrumraad. Ook de nieuwsbrieven kunt u vinden op de website.

Facebook
Onze kindcentrum heeft ook een eigen Facebookpagina. Mensen die niet op Facebook zitten, missen geen belangrijke informatie. Maar zij missen wel de snel gemelde activiteiten en leuke berichten. Op onze Facebookpagina staat steeds de activiteit centraal. We laten zien wat we doen. Op een laagdrempe­lige en snelle manier krijgen ouders en andere belangstellenden een beeld van wat er allemaal in het centrum gebeurt. Naast de nieuwsbrief, de MR en OR, de klankbordgroep, de informatiegids, de ouderavonden en de ontmoetingen in of om onze school is onze Facebookpagina een van onze manier ge­worden op te communiceren met de buitenwereld. Het belang van een goede, heldere en gevarieerde communicatie krijgt daarmee de aandacht die het verdient.

Benieuwd geworden naar onze Facebookpagina? Kijk dan op www.facebook.com/kindercentrum.deaventurijn en ‘vind ons leuk’!

Het portfolio
Alle kinderen in het centrum (van 0 tot 12 jaar) krijgen twee keer per jaar een portfolio mee naar huis. In dit portfolio wordt beschreven hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat. Daarvoor zit in de portfolio’s van de 0 tot 7 jarigen een uitdraai van ons observatie- en registratiesysteem `Kijk!`. Op deze uitdraai vindt u onder meer informatie over de spelontwikkeling, de taakgerichtheid, zelfstandigheid, motoriek en mondelinge taalvaardigheid van uw kind.

Voor de kinderen vanaf groep 1 is er tevens een uitdraai van de Citotoetsresultaten in het portfolio opgenomen.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vindt u een uitdraai van het kindvolgsysteem `Zien` (groep 3 tot en met 8). Naast informatie van de medewerkers over de ontwikkeling van uw kind, leveren de kinderen ook een eigen bijdrage aan het portfolio. Bij de allerjongsten kunt u denken aan een voetafdruk. De groteren maken bijvoorbeeld een tekening. Daarnaast evalueren de oudere kinderen ook zelf hun ontwikkeling. Wat gaat goed? Wat vind ik lastig? Wat wil ik nog leren?

Privacy en bijzonderheden
We zullen de privacy van de leerlingen zoveel mogelijk beschermen. Als u bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s van uw kind in communicatie- en schoolmaterialen (informatiegids, website etc.), dan horen wij dat graag bij aanmelding van uw kind.

Bijzonderheden (medicijngebruik, allergie etc.) en veranderingen (adreswijzigingen, andere telefoonnummers etc.) vernemen we graag tijdig.

Informatiebrieven
Deze verschijnen regelmatig en bevatten informatie over de komende periode. De brieven worden tevens op de website geplaatst.