Basisschool

Ouderbetrokkenheid

De kindcentrumraad
Kindcentrum De Aventurijn kent een Kindcentrumraad. Dit is een orgaan waarin de voormalige Medezeggenschapsraad (Wet medezeggenschap op scholen) en de oudercommissie (Wet op de kinderopvang) samengegaan zijn. Hiermee willen we naadloos aansluiten bij de integrale aanpak van opvang en onderwijs en toewerken naar een integrale benadering om:
a. vraagstukken integraal te benaderen, omdat ze voor alle kinderen de hele dag van toepassing zijn;
b. het werken vanuit één pedagogisch en didactische visie te bevorderen en met ouders te bespreken;
c. te voorkomen dat de leiding van het IKC in twee wettelijk verplichte organen over dezelfde onderwerpen overleg moet voeren, terwijl juist een IKC breed beleid beoogd wordt.
In de Kindcentrumraad zijn ouders en medewerkers vertegenwoordigd.
Hier vindt u het reglement van de kindcentrumraad.

De klankbordgroep
In de aanloop naar de start van De Aventurijn heeft een groot aantal ouders meegedacht in allerlei taak- en werkgroepen over belangrijke onderdelen van het kindcentrum. Ouders hebben zelfs de eerste aanzet gegeven tot de komst van het kindcentrum! Wij willen de organisatie en het onderwijs blijven afstemmen met ouders. Daarom hebben we een klankbordgroep in het leven geroepen waarin ouders om advies gevraagd wordt, maar waarin ouders ook gespreksonderwerpen kunnen inbrengen. De klankbordgroep komt drie keer per jaar samen met de directeur en een aantal teamleden bijeen.

De klassenouders
Elke groep heeft een of meerdere klassenouders. Deze ouder fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen de leerkracht en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden als een schoolontbijt of de verjaardag van de leerkracht.

De activiteitencommissie
De activiteitencommissie, bestaande uit ouders, bereidt de feesten voor of ze helpt met de uitvoering ervan samen met de teamleden.