Basisschool

Basisschool

Kenmerkend voor ons kindcentrum is dat de scheidslijnen tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal zijn opgeheven. Daarbij werken we intensief samen met de omgeving van de kinderen, te weten met de ouders, vrijetijdsvoorzieningen in de buurt, zorginstellingen en de wijk.

Het fundament van ons kindcentrum vormt de missie en visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Eén missie en visie voor de ontwikkeling en het leren van kinderen van 0 tot 12 jaar. De brede ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief) van kinderen wordt in een doorgaande lijn gestimuleerd en gevolgd.

We werken vanuit één organisatie met één leiding. Dit kan nu er geen scheidingen meer zijn tussen oude organisaties (zoals school, kinderopvang, peuterspeelzaal) en omdat we werken vanuit één visie en missie. Daarnaast communiceren we naar alle ouders van de kinderen binnen het centrum via één nieuwsbrief.

Binnen De Aventurijn bieden we de kinderen de mogelijkheden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op cognitief, motorische en sociaal-emotioneel gebied. Er wordt een doorlopende leerlijn geboden en het aanbod is op elkaar afgestemd. Alle activiteiten die medewerkers in samenwerking met (ouders en) het kind ondernemen zijn in dit licht betekenisvol. De kerndoelen voor het onderwijs vormen het belangrijk na te streven ijkpunt, waarbij alle aandacht gegeven zal worden aan hoge leeropbrengsten en betekenisvol leren. We gaan voor een uitdagend aanbod waarin kinderen nieuwsgierig gemaakt worden en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het draait om het kind en de specifieke zorg die ieder kind nodig heeft. We vinden daarbij een goed afgestemd pedagogisch klimaat, waar heldere afspraken aan ten grondslag liggen, van groot belang. Ouders zijn van harte welkom en worden door ons gezien als een belangrijke partner.

 

Onze onderwijskundige doelen:

  • We gaan uit van de behoeften, mogelijkheden en talenten van kinderen.
  • We bieden betekenisvol onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit op de maatschappij van de toekomst.
  • We geven onderwijs waarin de nadruk ligt op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, volgens de principes van opbrengstgericht werken.
  • Kinderen stimuleren om actief mee te praten over het aanbod en het stellen van doelen voor het eigen ontwikkelingsproces.
  • Kinderen tonen betrokkenheid op de omgeving.

In onze informatiegids kunt u meer lezen over ons onderwijs.